Etap 1

ETAP I

Uczestnicy składają komplet dokumentów pocztą, osobiście  lub  przez pełnomocnika w biurze projektu.

Do projektu zapraszamy osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • w momencie przystąpienia do projektu są w wieku 18 – 29 lat,
 • zamieszkują na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • nie pracują tj. posiadają status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP lub biernej zawodowo (UWAGA! z udziału w projekcie wykluczone osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP),
 • nie uczą się w stacjonarnym kształceniu formalnym, czyli nie są uczniami lub studentami dziennymi,
 • nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, a także nie brali udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni),
 • należą do jednej z poniższych grup:
  • kobiet samotnie wychowujących dziecko,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób zamieszkujących obszary wiejskie,
  • osób z wykształceniem średnim (ponadgimnazjalnym, ogólnokształcącym, zawodowym) lub niższym,
 • nie mieszczą się w kategorii grup docelowych poddziałania 1.3.1 POWER (3 zakładka)
 • stopień i rodzaj niepełnosprawności umożliwia Uczestnikom projektu udział w szkoleniach/stażach/zatrudnieniu (jeśli dotyczy).

Ocena formalna ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia” danego kryterium. Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów skutkuje odrzuceniem formularza rekrutacyjnego z przyczyn formalnych.

JEŚLI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMOGI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A UZYSKASZ POMOC.

Osoby, który przeszły pozytywnie ocenę formalną zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny formularzy.

Etap 2

ETAP II

Formularze rekrutacyjne osób, które przejdą pozytywnie pierwszy formalny etap oceny, w drugim etapie zostaną poddane ocenie punktowej. Na podstawie przyznanej liczby punktów zostanie sporządzona lista rankingowa. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:

Deficyty na profity II

 1. Osoba opiekująca się dzieckiem do lat 3 +5pkt
 2. Kobieta +5pkt
 3. Kobieta samotnie wychowująca dziecko +10pkt
 4. Osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i niższe) +5pkt
 5. Osoba z terenów wiejskich +5pkt
 6. Osoba z niepełnosprawnościami +10pkt
 7. Osoba długotrwale bezrobotna +5pkt
  1. poniżej 25lat–osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
  2. powyżej 25lat–osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch Uczestników takiej samej liczby punktów, o pierwszeństwie udziału w projekcie decyduje w pierwszej kolejności staż pracy (krótszy daje pierwszeństwo uczestnictwa), a następnie przynależność do grup docelowych (przynależność do większej liczby kategorii grup docelowych daje pierwszeństwo uczestnictwa).

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 24 osób, a pozostałe osoby  zostaną wpisane na listę rezerwową. Nabór będzie prowadzony do 23 października 2017 r.

W przypadku dużego zainteresowania projektem okres naboru zostanie szybciej zamknięty.

W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby zgłoszeń nabór może zostać przedłużony.

Grupy docelowe - 1.3.1 POWER
OSOBY WYKLUCZONE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
 • matek opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matek przebywających w domach samotnej matki,
 • osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).