Cele projektu

Celem głównym projektu „Deficyty na profity II”

jest zwiększenie i utrwalenie aktywnego udziału 24 nieuczących się i niepracujących

osób w wieku 18-29 lat na zachodniopomorskim rynku edukacji i pracy

do końca 2018r.

Grupa docelowa

Projekt skierowany do młodych osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących  województwo zachodniopomorskie, które:

 • nie pracują (są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy lub biernymi zawodowo);
 • nie kształcą się (tj.nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym tj.w systemie szkolnictwa na poziomie Szkoły Podstawowej, gimnazjalnej, szkoły ponadgimnazjalnej, w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)
 • nie szkolą się (tj.nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach celem uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, do wykonania pracy)
 • należą do jednej z grup :
  • osób z obszarów wiejskich
  • osób o niskich kwalifikacjach – wykształcenie średnie lub niższe
  • osób z niepełnosprawnościami
  • kobiet samotnie wychowujących dziecko

W ramach projektu, w okresie 01.09.2017 do 31.08.2018, wsparciem zostanie objętych 24 osób.

Z udziału w projekcie wykluczone są:

 • osoby mieszczące się w kategorii grup docelowych w ramach poddziałania 1.3.1 POWER (więcej informacji TUTAJ)
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
O projekcie

Dzięki realizacji projektu minimum 87% jego uczestników nabędzie kompetencje kluczowe lub kompetencje zawodowe, 6 osób skorzysta z płatnych 3-miesięcznych staży zawodowych oraz 6 osób skorzysta z zatrudnienia subsydiowanego.

Projekt „Deficyty na profity II”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wartość projektu: 315 702,90 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 290 099,39 zł.

ZAPEWNIAMY

 • pomoc doradcy zawodowego i psychologa w określeniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego,
 • kursy zawodowe nadające uprawnienia
 • stypendium szkoleniowe za udział w kursach,
 • płatne staże zawodowe,
 • zatrudnienie subsydiowane,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub kontynuacji kształcenia,
 • serwis kawowy i obiad podczas zajęć,
 • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe.
Etap 1

PRZYJMOWANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Nabór uczestników do projektu od 01 września 2017 r. do 23 października 2017 r. Informacja o terminie zakończenia rekrutacji zostanie zamieszczona  na stronie www.kwalifikacje.zgd.com.pl na dwa tygodnie przed ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń do projektu.

Osoby zainteresowana udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny:

 • w siedzibie Projektodawcy: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
 • na stronie internetowej kwalifikacje.zgd.com.pl

Formularz, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

Etap 2

IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW

Celem tego etapu jest określenie potrzeb edukacyjno-zawodowych Uczestników projektu.

Każdy z Uczestników projektu zostanie objęty indywidualnym wsparciem, na które składają się:

 • spotkanie z doradcą zawodowym – 2 godziny,
 • spotkanie z psychologiem – 2  godziny.

Efektem spotkań będzie stworzenie Indywidualnego Planu Działania, który określi m.in.:

 • cele zawodowe,
 • predyspozycje do wykonywania określonego zawodu,
 • ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodowego.
Etap 3

KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy zawodowe VCC, zakończone egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym nadanie uprawnień dla 24 Uczestników projektu. Warunkiem zaliczenia  kursu będzie minimum 80% obecność na zajęciach.

W ramach projektu  „Deficyty na profity II” realizowane będą szkolenia:

 • kadry i płace
 • pracownik biurowy
 • i inne

Podczas realizacji kursów Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz podręcznik, zostanie także zapewniony  catering.  Uczestnicy, podczas realizacji kursów zawodowych, otrzymają także stypendium szkoleniowe. Dodatkowo Uczestnicy, zgodnie z zapisami regulaminu i umowy szkoleniowej, będą mogli skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia.

Etap 4

POŚREDNICTWO PRACY I AKTUALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

24 Uczestników projektu skorzysta z ustalanych indywidualnie spotkań z doradcą zawodowym.  Spotkanie będą miały na celu wsparcie Uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych i aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.

Po zakończeniu kursów zawodowych Uczestnicy wezmą udział w 1-godzinnym indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym co miesiąc przez okres 6 miesięcy, podczas którego nastąpi aktualizacja IPD w oparciu o uzyskane w ramach projektu kompetencje i kwalifikacje. Ponadto, podczas spotkania, Uczestnikowi zostaną przedstawione oferty:

 • zatrudnienia,
 • kształcenia,
 • stażu/praktyki.
Etap 5

STAŻE ZAWODOWE, ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE I ZATRUDNIENIE

Celem wsparcia jest nabycie doświadczenia zawodowego i kompetencji kluczowych, a także umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Pierwszeństwo udziału w 3-miesięcznych płatnych stażach zawodowych/ zatrudnieniu subsydiowanym otrzymają osoby, które:

 • uzyskają wyższy wynik z egzaminu zawodowego,
 • mają krótszy staż pracy.

W efekcie 6 Uczestników zostanie skierowanych na 3-miesięczny płatny staż zawodowy oraz 6 osób skorzysta z zatrudnienia subsydiowanego.

Jednocześnie, zatrudnienie w ramach projektu uzyska:

 • min. 17% osób z niepełnosprawnością
 • min. 35 % osób długotrwale bezrobotnych
 • min. 48 % osób o niskich kwalifikacjach
 • min. 43% osób z obszarów wiejskich oraz kobiet samotnie wychowujących dziecko

Zatrudnienie zgodnie z poniższymi wymogami:

 • umowa o pracę – minimalny okres zatrudnienia 3 miesiące na 1/2 etatu,
 • umowa cywilnoprawna – umowa  jest zawarta na minimum trzy miesiące oraz wartość miesięcznego wynagrodzenia jest równa lub wyższa stawce minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • umowa o dzieło – jeśli nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • samozatrudnienie – przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.